7ª PRUEBA PUNTUABLE CIRCUIT XITXARRA TRAILS

4 de julio de 2014

CIRCUIT XITXARRA TRAILS

Como colofón final a un circuito de trails a la altura que la sierra de Mariola merece, el TRAIL LES CAVES - AGRES es la 7ª y penúltima prueba del Circuit Xitxarra Trails.                       


Colaboran: 
REGLAMENT CIRCUIT XITXARRA TRAILS

 ÍNDEX
1.             DEFINICIÓ I OBJECTIUS
2.             RECORREGUT
3.             PARTICIPANTS
4.             CATEGORIES
5.             CLASSIFICACIÓ
6.             PREMIS
7.             EL COCXT, DRETS I OBLIGACIONS
8.             INSCRIPCIONES
9.             OBLIGACIONS DELS PARTICIPANTS
10.          INFRACCIONS I DESQUALIFICACIONS
11.          DADES DE CARÀCTER PERSONAL
12.          RECLAMACIONS


    1.        DEFINICIÓ I OBJECTIUS 
                          1.1.        El CIRCUIT XITXARRA TRAIL és el resultat de la unió dels                    organitzadors de 7 proves per muntanya dels pobles del voltant de la serra de Mariola,            units per l’antic traçat què circulava el tren Xitxarra.
                1.2.        Té com a objectiu principal fomentar la participació a les curses organizades per les diferents entitats adscrites al circuit creant sinèrgies útils per a la difusió de les proves, recursos col·lectius i creació ud’una segell propi de qualitat organitzatiu.
                1.3.        Les curses per muntanya que integren el circuit tenen com objectiu efectuar un recorregut senyalitzat per camins de muntanya en el mínim de temps possible.
                1.4.        Organitzen i col•laboren en el circuit els Clubs de Muntanya de les diferents localitats participant i els Ajuntaments respectius. Els pobles participants són els següents: Bocairent, Agres, Muro, Cocentaina, Alcoi, Banyeres de Mariola i Beneixama; també col•laboren diferents empreses de la comarca.
                1.5.        Cada cursa manté unes característiques pròpies i un reglament específic.
                1.6.        Aquest reglament és elaborat pel Comité organitador del Circuit Xitxarra Trail, qui s’encarregarà a més del bon funcionament de cada cursa i de gestionar els elements identificatius del circuit.

    2.        RECORREGUTS
                2.1.        A continuació s'estableixen les dates provisionals de les curses per al 2014:

                                 I.        Alcoi                              -  25 de Maig
                                 II.        Banyeres de Mariola       -  1 de Juny
                                III.        Muro                              -  29 de Juny
                               IV.        Cocentaina                      -  7 de Setembr
                                V.        Beneixama                      -  5 de Octubre
                               VI.        Bocairent                         -  26 de Octubre
                              VII.        Agres                               -  9 de Novembre
                2.2.        Els recorreguts quedaran degudament senyalitzats en la seva totalitat, a ser possible amb material degradable, com cintes, fletxes, banderoles o qualsevol altra marca que una vegada acabada la cursa serà fàcilment recuperat pels organitzadors; es procurarà que els colors d'aquestes marques no es confonguin amb l'entorn. Es prestarà especial atenció al marcatge en llocs conflictius, inclus ubicant una persona física per indicar-ho in situ.
                2.3.        Es preveuran tantes persones com calguin per senyalitzar i orientar els participants durant el recorregut de cada cursa, així siguen útils per informar de qualsevol irregularitat dels participants a l’organització de la prova.
                2.4.        Durant el recorregut es situaran controls d'avituallament, com a mínim dispossats d'aigua.

    3.        PARTICIPANTS
                3.1.        Tindran accés totes les persones que ho desitgen, sense distinció de sexe o nacionalitat.
                3.2.        Cada participant accepta el present reglament del Circuit.
                3.3.        El circuit es portarà a terme des del mes de maig fins el mes de novembre de 2014 i constarà de 7 proves de les quals s'haurà de puntuar en almenys 4 de les proves.
                3.4.        Consecutivament, es premiaran els resultats obtinguts i la regularitat dels participants a les proves que formen el circuit.

    4.        CATEGORIES
                4.1.        Independentment de les normes de cada prova, al Circuit Xitxarra Trail s’estableixen les següents categories tant masculines com femenines:
                            4.1.1.        PROMESA : Entre 18 i 23 anys
                            4.1.2.        SENIOR : Entre 24 i 39 anys
                            4.1.3.        VETERANS : Entre 40 i 49 anys
                            4.1.4.        MÀSTER : De 50 anys en avant
                            4.1.5.        ABSOLUTA :  Formen part d’aquesta categoria tots els participants de les categories.
                4.2.        A aquest efecte sempre es tindrà en compte l'edat del participant a 31 de desembre de l'any en curs.
                4.3.        Totes les categories seran aplicades a totes les proves del circuit.

    5.        CLASSIFICACIÓ
                5.1.        El Circuit Xitxarra Trail es basa en la classificació oficial de cada cursa, mitjançant el sistema informàtic que l’empresa de cronometratge MYCHIP gestionarà fins l’última prova a realitzar.
                5.2.        La puntuació s'obtindrà donant un número de punts equivalents a la posició obtinguda en la classificació general de cada prova i en la de la seua categoria corresponent. Es a dir, aquell participant què finalitze en primer lloc tindrà un punt, el segon dos punts, i així successivament.
                5.3.        Es realitzarà la següent classificació:
                   5.3.1.        Per Categories, als tres primers i tres primeres.
                   5.3.2.        General Absoluta, als tres primers i tres primeres.
                   5.3.3.        Equip
                   5.3.4.        Individual
                5.4.        Per a la classificació final es consideraran guanyadors aquells participants amb menor número total de punts:
                            5.4.1.        Per a la classificació per categories puntuaran les 4 millors carreres de cada participant, en cas d’empat serà guanyador qui més proves haja realitzat i si persisteix l’empat es valorarà el major número de primeres posicions, segons, etc.
                            5.4.2.        Per a la classificació general es seguirà el mateix sistema abans esmentat.
                            5.4.3.        Es classifica l’equip més nombrós en la classificació final del circuit.
                            5.4.4.        La classificació individual és un reconeiximent a cada participant que haja finialitzat totes les proves de circuit.
    6.        PREMIS
                6.1.        Una vegada finalitzat el circuit, el dia és realitzarà  un acte de cloenda en el què es faràn entrega de tots el premis que recull el circuit. S’atorgaràn els següents premis:
                            6.1.1.        A tots els participants que finalitzen com a mínim 4 proves se'ls obsequiarà amb la bossa del corredor, i amb tots aquells articles que puga aconseguir l'organització.
                            6.1.2.        Als guanyadors de les categories indicades al punt 4.1.1.
                            6.1.3.        Al guanyador i guanyadora absoluts del circuit queden convidats a participar en totes les proves del Circuit Xitxarra Trail 2015.
                            6.1.4.        A aquells participants que completen les 7 proves del circuit.

    7.        EL COMITÉ ORGANITZADOR DEL CIRCUIT XITXARRA TRAIL (COCXT), DRETS I OBLIGACIONS
                7.1.        El COCXT serà qui valore la participació o eliminació d’una prova al circuit. Serà inclosa o exclosa segons complisca amb uns requisits mínims.
                7.2.        Per formar part del calendari del Circuit, cada entitat haurà d’informar al COCXT de la zona on realitzarà la cursa, la data prevista de realització de la prova, itinerari, longitud de la cursa, desnivells acumulats, cota màxima per on passarà la prova, horaris, el nom del director de la cursa i telèfon de contacte.
                7.3.        Una vegada tancat el termini de presentació de sol—licituds, es realitzarà una reunió de totes les entitats sol—licitants, per poder coordinar les dates de les proves.
                7.4.        Com a mínim 45 dies abans de l'inici de la primera cursa, l’COCXT farà públic el calendari del Circuit Xitxarra Trail, així com el reglament de cada prova.
                7.5.        Per a formar part del Circuit Xitxarra Trail és condició necessària que l’entitat organitzadora nomene un representant per tal de dirigir-se a ell/ella en qualsevol cas.
                7.6.        El període establert per a la recepció de so—licituds serà entre els mesos de decembre i gener i la reunió entre les entitats sol—licitants per acordar les dates es farà durant els mes de febrer.
                7.7.        Les reclamacions hauran de ser realitzades oralment a l'organitzador de la prova, no més tard de 30 minuts després de comunicar‐se oficialment els resultats. Si són desestimades per l'organització, es podrà presentar reclamació per escrit.
                7.8.        En el plaç de tres dies després de la celebració de cada prova, es faran públics els resultats provisionals del circuit en la pàgina web www.mychip.es on també es podrà trobar tota la informació de cadascuna de les proves i una galeria de fotografies.
                7.9.        Passats 7 dies naturals sense reclamacions per part dels corredors, ni rectificacions per part de l'organització de la cursa, es considerarà la classificació com oficial.
              7.10.        Desprès de la darrera prova del calendari, en el termini de 3 dies naturals es publicaran les classificacions provisionals i en el termini de 5 dies naturals, les definitives.
              7.11.        Un cop passats aquests terminis, se celebrarà un acte de lliurament dels trofeus als millor classificats i d’altres premis. Aquest es celebrarà de forma rotativa un anys en cada poble participant.
              7.12.        Totes les qüestions no previstes en el present reglament seran resoltes per l’COCXT.
              7.13.        Tots els membres d'aquesta associació estan qualificats per resoldre els casos no previstos o de força major.
              7.14.        L'organitzacio del Circuit Xitxarra Trail velarà pel compliment d'aquest Reglament, sent responsabilitat de cada Entitat Organitzadora el correcte funcionament de la seua prova.
              7.15.        El fet d'organitzar o de participar en una prova inclosa en el calendari anual del Circuit Xitxarra Trail representa l'acceptació del present reglament i així es farà constar en el reglament de cada prova.
              7.16.        Cada prova recomanarà al seu reglament que els seus participants són responsables de portar equip i materials adequats per a cada cursa; a més de tindre cura del mig ambient, sendes i camins per on transcorreran les diferents proves.
              7.17.        És obligació de cada entitat organitzadora fer constar el logotip del circuit en el material de difusió (tríptics, cartells, correspondència, ...) així com a la web de la cursa, amb el corresponent enllaç a la pàgina de les classificacions del circuit.
              7.18.        Acatar aquelles decisions preses per majoria entre totes les entitats organitzadores de les curses del circuit.
              7.19.        Les entitats organitzadores de les proves del calendari del Circuit, hauran d'aplicar necessàriament les normes establertes al present Reglament.
              7.20.        Cada una de les proves que conformen el calendari es regirà per un reglament propi. Aquests reglaments hauran de ser coherents amb el present Reglament. En cas de conflicte prevaldrà el criteri de l’COCXT.
              7.21.        En cas d'anul—lació o modificació de dates, zona i/o recorregut d'una prova, l'entitat organitzadora n'informarà, preferentment per correu electrònic o similar, a l’COCXT i a les altres entitats organitzadores de les curses del calendari d'aquella temporada, com a molt tard, 15 dies abans de la data prevista de la prova.
              7.22.        L'organització de la prova podrà suspendre-la quan les condicions climatològiques o raons de força major ho aconsellin. En cas de suspendre’s la prova un cop iniciada, cada organització de cadascuna de les proves haurà de preveure un sistema de puntuació per aquesta eventualitat.
              7.23.        L'organització de cada prova, procurarà una zona d'escalfament, propera a la sortida de la cursa i una zona de lavabos, vestidors, dutxes, massatges, refrescos, etc, prop de la zona d'arribada.
              7.24.        L'organització facilitarà tants controls d'avituallament com facen falta. Aquests controls estaran proveïts com a mínim d'aigua o refrescos. És recomanable que a més disposin de sals minerals, barres energètiques, fruites, etc. És recomanable que els productes sòlids i líquids es facilitin sense cap mena d’embolcall, envàs, etc. Igualment en aquests controls existiran de forma visible, cartells indicadors amb la referència quilomètrica des de la sortida.
              7.25.        En cada control, hi haurà una persona responsable d’anotar les incidències que es pugessin produir, les quals comunicarà als àrbitres de la cursa.
              7.26.        Desprès de cada control d'avituallament, l'organització de la cursa col—locarà recipients on els corredors puguin dipositar les deixalles (gots, embolcalls, esponges, etc.), fins a una distància màxima de 50 metres del lloc del control. Igualment l'organització es farà càrrec de recollir aquestes deixalles i recipients.
              7.27.        Per tal de garantir la màxima seguretat als participants, l'organització de cada cursa preveurà els equips escombra necessaris per a recórrer la totalitat de l'itinerari de la prova i en el seu mateix sentit.
              7.28.        En la realització de cada prova, ha d'estar garantida la comunicació entre els controls, equip escombra, controls de sortida i arribada, mitjançant aparells emissors-receptors.
              7.29.        L'organització de cada cursa està coberta per la seua pròpia assegurança de Responsabilitat Civil i d’accidents esportius.
              7.30.        L'organització de cada prova haurà de disposar d’un equip mèdic adient i de disposar d’almenys una ambulància amb equip de suport vital bàsic i d'estar en contacte amb els grups de rescat pertinents (Bombers, Policia Local, Guàrdia Civil, etc.) per tal de facilitar la ràpida intervenció i/o evacuació en cas d'accident. Igualment a la línia d'arribada hi haurà un servei mèdic per atendre els corredors en cas que fos necessari.
              7.31.        L'organització de cada prova, serà la responsable de la recollida de rètols, senyals, cintes, etc. que s'hagin fet servir per marcar el recorregut, així com de les deixalles que s'hagin pogut produir durant el recorregut, especialment els residus dels avituallaments.
              7.32.        L'organització de la prova identificarà degudament els participants a la mateixa, abans de l'inici mitjançant dorsals.
              7.33.        Els organitzadors de cada cursa es comprometen a disposar d’un espai adient per a exposar el plafó amb els llistats de les classificacions.
              7.34.        És responsabilitat de cada prova el lliurament dels premis acabada la prova.
              7.35.        El lloc designat per la sortida de la cursa, ha de ser suficientment ample per garantir-la sense incidents ni accidents.
              7.36.        El lloc d'arribada ha d'estar suficientment senyalitzat, per evitar confusions als  corredors i lliure de qualsevol obstacle que pugui ocasionar incidents.
              7.37.        Utilitzar el sistema de cronometratge qeu estipula el circuit propossat per MYCHIP.

    8.        INSCRIPCIONS

                8.1.        Es recomana fixar una edat mínima de 18 anys. Tots aquests menors d’edat hauran d'aportar a l'organització de la cursa, una autorització dels pares o tutors, a l'hora de fer la inscripció.
                8.2.        Els organitzadors de les curses s'asseguraran de que tots els participants compleixin amb l'obligació d'estar coberts per una assegurança d'accidents.
                8.3.        Aquells què desitgen participar al Circuit Xitxarra Trail deuran assistir a les proves confirmant la inscripció a cadascuna d'elles mitjançant la pàgina www.mychip.es
                8.4.        La inscripció a cadascuna de les proves s'haurà de realitzar dins de les dates que fixe l’organització de cada prova.

    9.        OBLIGACIONS DELS PARTICIPANTS
                9.1.        Tots els participants tenen l'obligació de seguir les indicacions donades per qualsevol membre de l'organització de la cursa. En cas de desobeir directrius de seguretat indicades per l'organització, el corredor serà desqualificat de la prova.
                9.2.        Els dorsals s'entregaran personalment a la persona interessada PRÈVIA PRESENTACIÓ DEL DNI en el lloc i la data establerta per cada organització.
                9.3.        Tots els participants en el Circuit, pel fet de participar en qualsevol prova, accepten el reglament particular d'aquesta, formalitzant la inscripció amb tots els seus drets i obligacions igual que la resta de participants.
                9.4.        Tots els participant tenen l’obligació de portar el dorsal íntegre, sense doblar ni retallar, i ben visible. Si després d’un advertiment per part d’un àrbitre o personal de l’organització, el corredor no s’atura i esmena el defecte es procedirà a la desqualificació del participant.
                9.5.        Tots els participants tenen l'obligació d'assistir i de comunicar al control més proper qualsevol accident que hagin observat. En cas de no fer-ho seran desqualificats.
                9.6.        Aquells participants que decidisquen retirar-se d'una cursa hauran de comunicar-ho a l'organització a través del control més proper al lloc de la retirada.

  10.        INFRACCIONS I DESQUALIFICACIONS

              10.1.        Aquells participants que siguen desqualificats perden el dret a puntuar i participar en la resta de les proves.
              10.2.        El reglament de cada prova podrà contemplar altres sancions específiques.
              10.3.        En el reglament de cada cursa existiran tres tipus d'infraccions, lleus, greus i molt greus. Les infraccions lleus i greus es penalitzaran en temps des de 3 minuts fins a la desqualificació. Les molt greus, significaran la desqualificació immediata del corredor.
              10.4.        Infraccions lleus i greus:
           10.4.1.        Tallar o escurçar el recorregut sortint de l'itinerari indicat
           10.4.2.        No portar el calçat adequat per una cursa de muntanya o el material obligatori marcat per l'organització,
            10.4.3.        Llençar deixalles fora dels llocs designats desprès de cada avituallament o en qualsevol punt de la cursa.
            10.4.4.        No dur el dorsal en lloc visible.
            10.4.5.        Anticipar-se al senyal de sortida.
               10.5.        Infraccions molt greus:
             10.5.1.        Fer servir qualsevol mitjà de transport o locomoció durant tot o part del recorregut.
             10.5.2.        Portar el dorsal d’una altre participant o un no autoritzat per l'organització.
             10.5.3.        Realitzar la inscripció amb les dades alterades intencionadament
              10.5.4.        No guardar respecte absolut a les més essencials normes esportives de companyonia i de respecte a la natura.
               10.5.5.        Qualsevol desconsideració amb els membres de l'organització o participants de la prova.
               10.5.6.        Serà motiu de desqualificació abandonar el recorregut delimitat per la prova i no passar per tots els controls de pas fixats per l’organització.
                10.5.7.        Serà motiu de desqualificació finalitzar la prova més tard de l’hora de tancament del control d’arribada fixada per l’organització.
                10.5.8.        Serà motiu de desqualificació passar pels controls de pas més tard de l’hora de tancament del mateix.

  11.        DADES DE CARÀCTER PERSONAL

              11.1.        De conformitat amb el que s'ha establert a l'article 5 de la llei orgànica 15/1999, de Protecció de dades de caràcter personal, l'informem de que les dades facilitades seran incorporades a un fitxer. La finalitat del tractament de les dades és l'organització i gestió de l’esmentat circuit, sent necessari aportar aquestes dades per poder participar en les diferents proves. Aquestes dades personals seran comunicades a l'empresa encarregada del cronometratge i a les entitats i organismes organitzadors de cada una de les proves que composen el circuit.
              11.2.        La inscripció en cadascuna de les curses de les quals es compón el circuit suposa el consentiment del titular per al tractament de les seues dades personals, així com la comunicació  i la publicació d'aquestes en els mitjans de comunicació.
              11.3.        D'acord amb els interessos promocionals del Circuit Xitxarra Trail, els inscrits cedeixen de manera indefinida a l'organització el dret de reproduir el nom i cognoms, la seua imatge i les classificacions obtingudes, en qualsevol mig de  comunicació (premsa escrita, internet, radio o televisió)
              11.4.        Els titulars podran exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit a l'entitat organitzadora.

  12.        RECLAMACIONS
              12.1.        Les reclamacions hauran de ser realitzades oralment a l'organitzador de la prova, no més tard de 30 minuts després de comunicar‐se oficialment els resultats. Si són desestimades per l'organització, es podrà presentar reclamació per escrit.
              12.2.        S'estableix un termini de tres dies hàbils per efectuar les reclamacions escrites que s'estimen oportunes, no acceptant cap reclamació fora del termini. Una vegada transcorregut les classificacions, seran definitives.
              12.3.        L'organitzacio del Circuit Xitxarra Trail velarà pel compliment d'aquest Reglament, sent responsabilitat de cada Entitat Organitzadora el correcte funcionament de la seua prova.
L’organització del circuit es reserva el dret de canviar el reglament, les dates i els recorreguts de les carreres si ho considera oportú donant difusió als canvis i fent-ho públic mitjançant la pàgina web.

**Tots els inscrits, pel fet de participar lliure i voluntàriament accepten les normes i el present reglament,declarant trobar-se en bones condicionen físiques i assumint el risc derivat de la pràctica esportiva.

No hay comentarios:

Publicar un comentario